• Для швидкого зв'язку +48725195668 з 10:00 до 20:00
  • Францішка Клімчака 1, 02-797 Варшава

Warunki świadczenia usług

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejsze warunki świadczenia usług („Warunki”) regulują korzystanie z serwisu internetowego [Nazwa strony internetowej], dostępnego pod adresem [Adres URL strony internetowej] („Serwis”). 1.2. Serwis jest prowadzony przez [Nazwa firmy], zarejestrowaną pod numerem NIP: [Numer NIP], REGON: [Numer REGON], z siedzibą pod adresem [Adres siedziby] („Operator”).

2. Akceptacja warunków

2.1. Korzystając z Serwisu, użytkownik („Użytkownik”) akceptuje niniejsze Warunki w całości. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z postanowień Warunków, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z Serwisu. 2.2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków w dowolnym momencie. Zmienione Warunki wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie Serwisu.

3. Korzystanie z Serwisu

3.1. Serwis może być wykorzystywany wyłącznie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. 3.2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócać działanie Serwisu lub naruszać prawa innych Użytkowników.

4. Rejestracja i konto Użytkownika

4.1. Aby korzystać z niektórych funkcji Serwisu, Użytkownik może być zobowiązany do założenia konta użytkownika. 4.2. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych i aktualnych informacji podczas rejestracji oraz do ich aktualizacji w przypadku zmiany. 4.3. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności danych logowania do swojego konta oraz za wszelkie działania podejmowane za pośrednictwem jego konta.

5. Zamówienia i płatności

5.1. Serwis umożliwia składanie zamówień na produkty dostępne w ofercie Operatora. 5.2. Wszystkie ceny podane na stronie Serwisu są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. 5.3. Płatności za zamówienia mogą być dokonywane za pomocą dostępnych metod płatności, określonych na stronie Serwisu.

6. Polityka zwrotów i reklamacji

6.1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od otrzymania zamówionego produktu bez podania przyczyny. 6.2. W przypadku stwierdzenia wad produktu, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Polityką prywatności, dostępną na stronie Serwisu.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

8.1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Serwisu, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. 8.2. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zawieszenia działania Serwisu w całości lub w części, bez uprzedzenia.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu. 9.2. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.